Doradztwo, analizy, sprawozdania


Doradztwo finansowe

Usługi doradztwa finansowego obejmują wsparcie firm w zarządzaniu płynnością, doborze źródeł finansowania oraz ich pozyskaniu. Oferujemy profesjonalne wsparcie między innymi poprzez:

- analizę bilansu i określenie płynności aktywów,

- dobór źródeł finansowania i określenie ich dostępności,

- obliczenie poziomu płynności i określenie cyklu konwersji gotówki,

- sporządzenie i analizę przepływów pieniężnych ze wskazaniem obszarów do poprawy

- pomiar skuteczności zarządzania kapitałem obrotowym (zapasami, należnościami, zobowiązaniami), 

- wsparcie we wdrożeniu mechanizmów zarządzania płynnością finansową, 

- przygotowanie sprawozdań finansowych na potrzeby banków i innych instytucji finansowych i nadzorczych,

- przygotowanie biznes planów i projekcji/prognoz finansowych,

- przekształcenia prawne działalności gospodarczej,

- pomoc przy wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania


Doradztwo podatkowe


Zajmujemy się  usługowym prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielaniem pomocy w tym zakresie. Oferujemy naszym Klientom  pomoc w rozwiązywaniu kwestii podatkowych oraz  w interpretacji przepisów podatkowych w rozumieniu obowiązującego prawa podatkowego, a dotyczących :

- podatku  dochodowego  od osób prawnych,

- podatku  dochodowego  od osób fizycznych,

- podatku od towarów i usług (VAT),

- podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC),

- podatku od nieruchomości,

- innych podatków  lokalnych


Przeprowadzamy audyty podatkowe z zakresu VAT , CIT i innych rodzajów podatków.

Prace w zakresie audytu podatkowego realizuje doświadczony zespół biegłych rewidentów i doradców podatkowych.
Proponujemy  naszym Klientom  wspomaganie w  kontaktach z organami skarbowymi. Oferujemy pomoc w wyprowadzaniu zaległości podatkowych firm oraz w wyborze najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania. Doradztwo podatkowe świadczymy w trakcie badania i przeglądów sprawozdań finansowych, przy opracowywaniu ekspertyz i w związku z prowadzeniem ksiąg, również na podstawie odrębnego zlecenia.


Sprawozdawczość finansowa - ACCOUNTING

Usługę sprawozdawczości finansowej (ACCOUNTING) przygotowaliśmy w wyniku naszych wieloletnich doświadczeń dla podmiotów, które prowadzą księgi rachunkowe we własnym zakresie ale potrzebują wsparcia:

- przy sporządzaniu sprawozdań finansowych,

- organizacji systemów rachunkowości,

- właściwym doborze polityki rachunkowości i bieżącym przekazywaniu danych umożliwiających podejmowanie bieżących i strategicznych decyzji kadrze menedżerskiej.

Sprawozdawczość finansowa to coraz bardziej złożone standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zróżnicowane praktyki branżowe oraz skomplikowane zasady wyceny pozycji bilansowych i ustalania wyniku finansowego.

Naszą rolą jest także wspieranie klientów w rozwiązywaniu problemów i usprawnianiu procesów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.