Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych


Świadczymy usługi w zakresie:

- badania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych ( jednostkowych, skonsolidowanych, łącznych )

- przeglądu rocznych i śródrocznych  sprawozdań finansowych

Gwarantujemy badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Po zakończonym audycie otrzymujecie Państwo opinię i raport z badania sprawozdania finansowego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,  a w szczególnie uzasadnionych okolicznościach  i w razie  potrzeby  - list intencyjny do organów  kierowniczych / nadzorczych.

Termin realizacji badania i jego szczegółowy harmonogram ustalamy z Klientem indywidualnie.

Celem badania jest wyrażenie opinii o rzetelności i jasności danych finansowych, ocena ewentualnych zagrożeń kontynuacji działalności oraz zmniejszenie ryzyka podejmowanych przez Klienta decyzji w zakresie rachunkowości i finansów

 

Na życzenia opracowujemy list dla Rady Nadzorczej i Zarządu, w którym przedstawiamy: 

- sugestie dotyczące zmian polityki rachunkowości, pozwalające na lepszą prezentację sytuacji finansowo - majątkowej Jednostki,
- uchybienia i niedociągnięcia w obszarze rachunkowości i kontroli wewnętrznej, wraz z propozycjami ich usunięcia,
- uchybienia w zakresie rozliczeń podatkowych oraz ewentualne sugestie optymalizacji podatkowych.

 

Etapy badania sprawozdania finansowego

Dla niezakłóconego i terminowego przeprowadzenia badania sugerujemy naszym klientom realizację badania w dwóch etapach

ETAP PIERWSZY - Wstępne badanie sprawozdania finansowego: prace etapu pierwszego prowadzone są jeszcze w trakcie roku sprawozdawczego, zatem przed sporządzeniem ostatecznej wersji sprawozdania finansowego. Pozwala to audytorowi na obserwację procesu inwentaryzacji, ocenę systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Etap ten dostarcza niezbędnych materiałów dla bieżącego omawiania mogących się pojawiać problemów związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego. Efektem jest również skrócenie czasu badania.


ETAP DRUGI - Badanie zasadnicze: prace etapu drugiego koncentrują się na ocenie wprowadzenia korekt i zaleceń po badaniu wstępnym, ocenie sporządzonego sprawozdania, wycenie pozycji bilansowych, analizie uzyskanych danych ekonomicznych, tak aby wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym przebiegło w sposób niezakłócony.

Cena za badanie sprawozdania finansowego ustalana jest  w drodze indywidualnej negocjacji z Klientem. Przy jej ustalaniu bierzemy pod uwagę przewidywaną pracochłonność i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka badania oraz potencjalne ryzyka działalności jednostki. Stosujemy stawki preferencyjne, w tym np. dla Klientów mających z nami podpisane wieloletnie umowy współpracy oraz wyrażających zgodę na przeprowadzenie badania po 15. kwietnia.

 

Badania przeprowadzamy  zgodnie z  wszystkimi wymogami prawnymi :

- ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r.,

- ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z 07.05.2009r.,

- Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,

- Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej